Rajshahi

Rajshahi is the capital of Rajshahi Division in Bangladesh.